BHP


Szkolenia

 • Kompleksowa obsługa w dziedzinie BHP

 • Ocena maszyn pod względem minimalnych wymagań bezpieczeństwa

 • Pomiar instalacji elektrycznych

 • Ochrona przeciwpożarowa

 • Ochrona środowiska


 • Pierwsza pomoc przedlekarska

 • Wdrażanie systemu ISO

 • Prowadzenie kadr

 • szkolenia i kursy z w/w dziedzin


 • Utrzymanie czystości

 • SZKOLENIA BHP

  Szkolenia bhp mają na celu dostarczyć uczestnikom informacji, doskonalić i podnosić świadomość z zakresu BHP. Prawo pracy stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który do wykonywania określonych czynności nie posiada wymaganych kwalifikacji i potrzebnych umiejętności oraz nie ma dostatecznej znajomości wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przepisach prawa. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazania mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Szkolenia w dziedzinie BHP prowadzone są jako: szkolenie wstępne, oraz szkolenie i doskonalenie okresowe, czyli szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Natomiast celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenie okresowe takich osób jak: pracodawcy, kierownicy, menedżerowie, pracownicy administracyjno-biurowi, a także projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni - powinno być przeprowadzane co 6 lat.

  Proponujemy Państwu przeprowadzenie następujących szkoleń okresowych:

 • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie BHP przeznaczone dla pracodawców, właścicieli zakładów, firm, dyrektorów, prezesów spółek, kierowników i innych osób kierujących pracownikami.

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

  2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

  3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 • dla pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

  2. Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

  3. Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

  4. Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

  2. Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

  3. Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub rozpoczynają) pracę w charakterze technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno—technicznych, którzy realizują zadania z zakresu organizacji komórek organizacyjnych, procesów pracy i stanowisk pracy.

  Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu:

  1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

  2. Projektowania i organizowania procesów technologicznych i innych procesów pracy w sposób zgodny z wymaganiami bhp,

  3. Organizowania stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp oraz ergonomii,

  4. Metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

  Szkolenia mają formę kursów lub seminariów. Przeprowadzamy je z użyciem filmów video, skrypt i prezentacji multimedialnych. Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prawa pracy. Na życzenie klienta wykładowcami mogą być również pracownicy PIP. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

  Szkolenia ppoż

  Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Wiele osób w Państwa firmie nie potrafi skutecznie i efektywnie użyć gaśnicy, gdy powstanie pożar! Prawidłowe zachowanie podczas zagrożenia pożarem, może do minimum ograniczyć straty materialne a przede wszystkim uratować zdrowie i życie. Proszę zapytać swoich pracowników, gdzie w firmie znajduje się sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty, koce) i jak się z nich korzysta. Odpowiedź na to pytanie wprowadzi większość z nich w zakłopotanie. Eksperci stwierdzili, że można by uniknąć ponad 80 procent wszystkich pożarów, gdyby pracownicy byli praktycznie przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpożarowej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

  Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej .

  Metoda Szkolenia: zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznego pokazu, prowadzonych przez doświadczonych i wykwalifikowanych szkoleniowców.

  Zakres szkolenia :

  1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.

  2. Zagrożenie pożarowe obiektu.

  3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.

  4. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru.

  5 Ewakuacja ludzi i mienia.

  6. Środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie.

  7. Zapoznanie z planem ewakuacyjnym obiektu.

  8. Zapoznanie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru .

  Pierwsza pomoc przedlekarska

  Zgodnie z art 2091 § 1 pkt.2 kodeksu pracy każdy z pracodawców jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z tym proponujemy szkolenia z zasad udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, które pozwolą wywiązać się Państwu z tych wymagań prawnych.
  Zapewniamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy, wykwalifikowaną kadrę instruktorów.
  Dojeżdżają oni na miejsce szkolenia. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Zakres szkolenia:

  1. Pierwsza pomoc – aspekty prawne.

  2. Apteczka pierwszej pomocy.

  3. Numery ratunkowe oraz zasady wzywania pogotowia ratunkowego.

  4. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia.

  5. Zasady ewakuacji poszkodowanych.

  6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
  ¦ Sprawdzanie stanu świadomości oraz podstawowych czynności życiowych.
  ¦ Zasady wykonywania pośredniego masażu serca oraz prowadzenia wentylacji metodą usta – usta.

  7. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci.

  8. Pozycja boczna bezpieczna.

  9. Zasady opatrywania urazów.
  ¦ Krwawienie.
  ¦ Ciało obce w ranie.
  ¦ Amputacja urazowa.
  ¦ Urazy głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej.
  ¦ Złamania.
  ¦ Oparzenia.
  ¦ Odmrożenia.

  10. Postępowanie w przypadku zadławienia.

  11. Porażenie prądem, porażenie piorunem.

  12. Zatrucia.

  13. Zawał mięśnia sercowego.

  14. Omdlenia.

  15. Postępowanie w przypadku ataku padaczki.

  Zajęcia praktyczne:

  Ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie (wykonywanie pośredniego masażu serca oraz prowadzenie wentylacji metodą usta – usta). Zasady segregacji oraz ewakuacji poszkodowanych. Postępowanie w przypadku wypadków komunikacyjnych. Zasady postępowania z poszkodowanymi z podejrzeniem urazu kręgosłupa (zakładanie kołnierza usztywniającego odcinek szyjny kręgosłupa). Pozycja boczna bezpieczna. Opatrywanie urazów.

  Uprawnienia energetyczne

  Szkolenia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru w grupach: elektrycznej, cieplnej i gazowej.

  Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, po którym (w przypadku pozytywnego wyniku tego egzaminu) wydane zostaną świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji lub/i dozoru w urządzeń w wybranej grupie energetycznej. W/w świadectwo kwalifikacji posiada swoją ważność przez 5 lat od daty wydania.

  GRUPA I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,

  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

  3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

  5. urządzenia elektrotermiczne,

  6. urządzenia do elektrolizy,

  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

  8. elektryczna sieć trakcyjna,

  9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

  GRUPA II - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

  3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW

  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW

  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW

  7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW ora instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

  8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg

  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW

  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

  GRUPA III

  1. urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające , magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie

  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych

  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśn.. nie wyższym niż 0,5 Mpa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

  5.sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)

  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

  9. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

  Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla grup zawodowych szczególnie zagrożonych.

  Szkolenie to skierowane jest do grup zawodowych narażonych na napady i rabunki, akty terroryzmu, informacje o niebezpieczeństwach pociągających za sobą konieczność przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej. Zaliczani no nich są:

 • pracownicy baków, poczty i innych instytucji finansowych
 • kasjerki, służby sprzedażowe
 • listonosze, inkasenci, kurierzy
 • pracownicy ochrony
 • kierowcy wykonujący swe obowiązki w konwojach
 • Program szkolenia opracowywany jest w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, po rozeznaniu rzeczywistych zagrożeń. Dostosowany jest on do czynności wykonywanych w miejscach pracy i przepisów wewnętrznych w dziedzinie bezpieczeństwa w/w grup zawodowych. Główne tematy szkolenia to:

 • zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • obserwacja otoczenia
 • algorytm postępowania podczas zdarzeń nadzwyczajnych
 • zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z potencjalnymi agresorami
 • zabezpieczenie miejsc popełnienia przestępstwa
 • przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej
 • tworzenie portretu pamięciowego przestępców
 • Szkolenia te prowadzą licencjonowani pracownicy ochrony z wieloletnim doświadczeniem w organizacji ochrony. Na życzenie klienta szkolenia te prowadzić mogą również funkcjonariusze policji, oraz instruktorzy specjalistycznych jednostek ochrony.